Piotrkowska 102A, 90-004 Łódź | Tomasz Jankowski +48 505 028 137 | Wojciech Płóciennik +48 600 890 972

SPOSOBY PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO

  1. UMOWNY PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Jeżeli strony są w stanie dojść do porozumienia podział majątku może nastąpić w drodze umownej. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość wymagana jest forma aktu notarialnego.

  1. SĄDOWY PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia pozostaje droga sądowa. Każdy z małżonków może skierować do Sądu wniosek o podział majątku wspólnego. Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego należą do spraw skomplikowanych i czasochłonnych z uwagi na trudności w żądaniu dochodzenia rozliczenia nakładów poczynionych z majątków osobistych na majątek wspólny (czy też z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków) oraz ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym.

Nie zapominajmy, że o zwrocie wydatków i nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji, a zgłaszający ten wniosek powinien dokładnie określić swoje żądania, tj. zgodnie z art. 187 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 2 KPC. (postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 4 kwietnia 2012 r. I CSK 323/11)