Piotrkowska 102A, 90-004 Łódź | Tomasz Jankowski +48 505 028 137 | Wojciech Płóciennik +48 600 890 972

CO WCHODZI W SKŁAD MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW ?

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków

Przez wynagrodzenie rozumie się każde wynagrodzenie bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. W przepisie jest mowa tylko o pobranym wynagrodzeniu, co oznacza, iż wierzytelności o wynagrodzenie wchodzą w skład majątku osobistego małżonka.

Pomimo braku wyraźnego unormowania ogólnie przyjmuje się, że tak jak wynagrodzenie za pracę należy traktować świadczenia, które w rodzinie spełniają taką samą funkcję ekonomiczną, a więc emeryturę, rentę inwalidzką, rentę odszkodowawczą przysługującą na podstawie art. 444 § 2 KC (zob. art. 33 pkt 6), stypendium, a także różnego rodzaju zasiłki z ubezpieczenia społecznego. (art. 31 KRO red. Pietrzykowski 2015, wyd. 4/K. Pietrzykowski).

 

  1. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków
  2. czynsz najmu lub dzierżawy odsetki od wierzytelności

 

  1. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków

 

  1. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

 

Należy pamiętać, że ustawodawca nie stworzył zamkniętego katalogu składników majątku wspólnego. Przedstawione wyżej wyliczenie ma charakter przykładowy.