Piotrkowska 102A, 90-004 Łódź | Tomasz Jankowski +48 505 028 137 | Wojciech Płóciennik +48 600 890 972

Rozwody

Rozwody

KLINIKA ROZWODÓW

Nasza Kancelaria oferuje fachową pomoc prawną dotyczącą spraw rozwodowych oraz spraw związanych ze skutkami orzeczenia rozwodowego, w szczególności spraw związanych z podziałem majątku oraz alimentami.

 

Masz jakiekolwiek pytania? Skontaktuj się z nami! Łódź, ul. Piotrkowska 102a

                                                                                                   

Decyzja o rozwodzie stanowi często jedną z najtrudniejszych decyzji jakie muszą podjąć małżonkowie.

Pomożemy Ci przejść przez proces rozwodowy, który wiąże się ze stresem i silnymi emocjami. Razem poszukamy odpowiednich rozwiązań. Postaramy się zminimalizować negatywne skutki i koszty, jakie pociąga za sobą rozwód. Zawsze dążymy do osiągnięcia jak najkorzystniejszych rozstrzygnięć. Zapewniamy fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie postępowania. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy klinikę rozwodów.

 

Nasza Kancelaria oferuje pomoc dotyczącą:

- udzielania porad prawnych – w przypadku rozwodów jest to spotkanie wstępne, na którym radca prawny/adwokat omawia sytuację klienta,

- prowadzenia spraw o rozwód bez orzekania o winie/ z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego,

- sporządzania i wnoszenia pozwów o rozwód, wniosków o zabezpieczenie na czas trwania procesu,

- reprezentowania klienta w postępowaniu mediacyjnym mającym na celu polubowne osiągnięcie kompromisu oraz sądowym aż do czasu zakończenia sprawy,

- pomocy w prowadzeniu już toczących się postępowań sądowych,

 

Nie zajmujemy się tylko sprawami rozwodowymi, reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących:

 • separacji
 • alimentów
 • zabezpieczenia potrzeb rodziny
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem
 • władzy rodzicielskiej (zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej)
 • zaprzeczenia ojcostwa, macierzyństwa,
 • ustalenia ojcostwa
 • opieki i kurateli
 • ubezwłasnowolnienia
 • podziału majątku wspólnego
 • rozliczenia konkubinatu

 

Kilka słów o rozwodzie:                                       

Długość procesu rozwodowego uzależniona jest od wielu czynników jak np. relacje panujące pomiędzy małżonkami, stopień skomplikowania sprawy. Zdarza się, że do orzeczenia rozwodu może dojść nawet na pierwszej rozprawie, w sytuacji gdy małżonkowie są zgodni co do kwestii winy, władzy rodzicielskiej oraz wysokości alimentów. Jeżeli strony są skonfliktowane cały proces rozwodowy może trwać nawet kilka lat.

 

Kiedy można żądać rozwodu?

O rozwód może wystąpić każdy z małżonków.

Przesłanką konieczną orzeczenia rozwodu jest "zupełny i trwały rozkład pożycia". Jest to przesłanka bezwzględna, od której ustawa nie przewiduje wyjątków. Zupełny rozkład pożycia oznacza ustanie między małżonkami więzi w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Trwałość rozkładu oznacza natomiast, że doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, iż na tle konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi (por. J. Winiarz, Prawo, s. 130).

 

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu?

Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli:

 1. wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 2. z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (w wyroku z 25.5.1998 r., sygn. I CKN 704/97 SN uznał, że przypadkiem przemawiającym za sprzecznością rozwodu z zasadami współżycia społecznego "istotnie może być sytuacja, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, zaś rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę". Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy stan choroby jest zawiniony, w szczególności jako skutek nałogu).
 3. żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że:
 • drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo
 • odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Co znajdzie się w wyroku rozwodowym?

Sąd rozstrzyga OBLIGATORYJNIE o:

1. Winie małżonków:

 • orzeczeniu winy obojga małżonków
 • orzeczeniu o winie jednej ze stron
 • zaniechaniu orzekania o winie któregokolwiek z małżonków (na zgodny wniosek)

2. Władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków:

 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego, albo ograniczając władzę rodzicielską obojgu rodzicom
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub oboje rodziców
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodzicom

3. Kontaktach małżonków ze wspólnym małoletnim dzieckiem, chyba że małżonkowie zgodnie wnieśli o nieorzekanie o utrzymywanie kontaktów z dzieckiem,

4. Tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci (alimenty)

5. Sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania

 

FAKULTATYWNIE:

 1. eksmisji z mieszkania jednego z małżonków na żądanie drugiego z powodu rażąco nagannego postępowania, uniemożliwiającego wspólne zamieszkiwanie, podział wspólnego mieszkania lub przyznanie go jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe
 2. podziale majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu
 3. alimentach należnych małżonkowi po orzeczeniu separacji od współmałżonka

 

Ile kosztuje wniesienie opłaty od pozwu?

Wysokość opłaty sądowej zgodnie z art. 26 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. wynosi 600 zł. Jeżeli powód nie jest w stanie uiścić wpisu, może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Do takiego wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym , majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
           

PODZIAŁ MAJĄTKU

Nierozerwalnie z orzeczeniem rozwodu wiąże się dokonanie podziału majątku wspólnego zgromadzonego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa.

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, jeżeli nie podpisano intercyzy, powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Jak już zostało wspomniane na początku, istnieje możliwość dokonania podziału majątku wspólnego w postępowaniu o rozwód, jednak w praktyce są to w dalszym ciągu rzadkie sytuacje.