Piotrkowska 102A, 90-004 Łódź | Tomasz Jankowski +48 505 028 137 | Wojciech Płóciennik +48 600 890 972

Odszkodowania zdrowotne

ODSZKODOWANIE ZA POŚLIZGNIĘCIE SIĘ/ POTKNIĘCIE/ UPADEK NA CHODNIKU

Kto poniesie odpowiedzialność za nieodśnieżony chodnik?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych do zarządcy drogi należy w szczególności: utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego.

Ponadto zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. do obowiązków właściciela nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Poszkodowani na skutek wypadku związanego z zaniedbaniami po stronie podmiotów zobowiązanych mogą dochodzić następujących świadczeń:

1. ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA DOZNANY BÓL I CIERPIENIE

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę stanowi jednorazową sumę pieniężną przyznaną z uwagi na doznane cierpienia fizyczne i psychiczne będące następstwem wypadku. Celem tego świadczenia jest wyrównanie uszczerbku o charakterze niematerialnym związanym z doznaną krzywdą. O wysokości zadośćuczynienienia decydują m.in

- stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego,

- wiek poszkodowanego,

- płeć poszkodowanego,

- długotrwałość i stopień cierpień, długotrwałość choroby, leczenia, bolesność zabiegów,

- okres dochodzenia do sprawności po doznanych obrażeniach,

- widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości, poczucie bezradności,

- inne czynniki uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, które należy rozpatrywać przy każdej indywidualnej sprawie.

W orzecznictwie podkreśla się, że zadośćuczynienie z art. 445 KC ma przede wszystkim charakter kompensacyjny; wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty sumy symbolicznej, czy też określonej sztywnymi regułami tak jak w ustawie wypadkowej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Zadośćuczynienie winno uwzględniać doznaną krzywdę poszkodowanego, na którą składają się cierpienia fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwości oraz cierpienia psychiczne polegające na ujemnych uczuciach przeżywanych bądź w związku z cierpieniami fizycznymi, bądź w związku z następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zwłaszcza trwałymi lub nieodwracalnymi. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1994 r.
III APr 43/94).

2. ODSZKODOWANIA ZA KOSZTY LECZENIA,:

- leki, opatrunki, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

- koszty konsultacji lekarskich

- koszty leczenia w prywatnej placówce oraz koszty leczenia za granicą

- wydatki związane z dojazdami do lekarzy oraz odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie

- wydatki poniesione na leczenie i rehabilitację - fakt, że określone świadczenie zdrowotne albo lek nie są refundowane przez NFZ, nie oznacza, że koszty takiego leku albo świadczenia nie są objęte odszkodowaniem

3. ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU KONIECZNEJ OPIEKI

Nie jest istotne czy pomoc tę świadczy osoba bliska czy profesjonalny personel medyczny. Nie ma również znaczenia czy poszkodowany rzeczywiście opłacił koszty takiej opieki czy sprawowana była ona nieodpłatnie. Stawka w chwili obecnej wynosi około 10 zł/h.

4. ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRACONEGO DOCHODU

Jeśli w wyniku wypadku utraciłeś dochody, przysługuje Ci prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconego dochodu. Należy jednak pamiętać, że w/w korzyści muszą zostać odpowiednio udokumentowane.

5. RENTY Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH POTRZEB

Ustawodawca przewiduje trzy podstawy prawne przyznania renty:

  • całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej
  • zwiększenie się potrzeb poszkodowanego
  • zmniejszenie się widoków poszkodowanego na przyszłość.

6. RENTY Z TYTUŁU CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ

Renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej ma wyrównać różnicę między dochodami, jakie poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby zdarzenie szkodzące nie miało miejsca, a dochodami, jakie może on uzyskać po zdarzeniu szkodzącym (wyr. SN z 21.5.2009 r., V CSK 432/08,).

W dniu 24 listopada 2017 r. Sądu Najwyższy - Izba Cywilna, sygn. III CZP 38/17 podjął uchwałę, następującej treści: Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).

Powyższa uchwała  została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w W. postanowieniem z dnia 28 lutego 2017 r.:

„Czy jednostka samorządu terytorialnego, której organ, zgodnie z art. 19 pkt 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1440), jest zarządcą części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszych, ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zdarzeniem, do którego doszło w następstwie niewykonania przez właściciela nieruchomości, obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 250), uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika stanowiącego wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości?”

W chwili obecnej coraz częściej zarządcy dróg, właściciele nieruchomości oraz podmioty zajmujące się utrzymywaniem czystości i porządku korzystają z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). W takiej sytuacji to zakład ubezpieczeń przejmuje odpowiedzialność za sprawcę szkody.