Piotrkowska 102A, 90-004 Łódź | Tomasz Jankowski +48 505 028 137 | Wojciech Płóciennik +48 600 890 972

Odszkodowania wypadki

USZKODZENIA CIAŁA W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I INNYCH

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, niezależnie od tego czy była kierującym,  pasażerem pojazdu, rowerzystą, czy też pieszym może domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

Czego można żądać ?

1. ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA DOZNANY BÓL I CIERPIENIE

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę stanowi jednorazową sumę pieniężną przyznaną z uwagi na doznane cierpienia fizyczne i psychiczne będące następstwem wypadku. Celem tego świadczenia jest wyrównanie uszczerbku o charakterze niematerialnym związanym z doznaną krzywdą. O wysokości zadośćuczynienienia decydują m.in

- stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego,

- wiek poszkodowanego,

- płeć poszkodowanego,

- długotrwałość i stopień cierpień, długotrwałość choroby, leczenia, bolesność zabiegów,

- okres dochodzenia do sprawności po doznanych obrażeniach,

- widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości, poczucie bezradności,

- inne czynniki uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, które należy rozpatrywać przy każdej indywidualnej sprawie.

W orzecznictwie podkreśla się, że zadośćuczynienie z art. 445 KC ma przede wszystkim charakter kompensacyjny; wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty sumy symbolicznej, czy też określonej sztywnymi regułami tak jak w ustawie wypadkowej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Zadośćuczynienie winno uwzględniać doznaną krzywdę poszkodowanego, na którą składają się cierpienia fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwości oraz cierpienia psychiczne polegające na ujemnych uczuciach przeżywanych bądź w związku z cierpieniami fizycznymi, bądź w związku z następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zwłaszcza trwałymi lub nieodwracalnymi. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1994 r.
III APr 43/94).

2. ODSZKODOWANIA ZA KOSZTY LECZENIA,:

- leki, opatrunki, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

- koszty konsultacji lekarskich

- koszty leczenia w prywatnej placówce oraz koszty leczenia za granicą

- wydatki związane z dojazdami do lekarzy oraz odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie

- wydatki poniesione na leczenie i rehabilitację - fakt, że określone świadczenie zdrowotne albo lek nie są refundowane przez NFZ, nie oznacza, że koszty takiego leku albo świadczenia nie są objęte odszkodowaniem

3. ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU KONIECZNEJ OPIEKI

Nie jest istotne czy pomoc tę świadczy osoba bliska czy profesjonalny personel medyczny. Nie ma również znaczenia czy poszkodowany rzeczywiście opłacił koszty takiej opieki czy sprawowana była ona nieodpłatnie. Stawka w chwili obecnej wynosi około 10 zł/h.

4ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRACONEGO DOCHODU

Jeśli w wyniku wypadku utraciłeś dochody, przysługuje Ci prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconego dochodu. Należy jednak pamiętać, że w/w korzyści muszą zostać odpowiednio udokumentowane.

5. RENTY Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH POTRZEB

Ustawodawca przewiduje trzy podstawy prawne przyznania renty:

  • całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej;
  • zwiększenie się potrzeb poszkodowanego;
  • zmniejszenie się widoków poszkodowanego na przyszłość.

6. RENTY Z TYTUŁU CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ

Renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej ma wyrównać różnicę między dochodami, jakie poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby zdarzenie szkodzące nie miało miejsca, a dochodami, jakie może on uzyskać po zdarzeniu szkodzącym (wyr. SN z 21.5.2009 r., V CSK 432/08,).

Nasza kancelaria w zakresie wyżej wymienionych spraw odnosi szereg sukcesów, które wiążą się z uzyskaniem wysokich odszkodowań oraz zadośćuczynień dla naszych klientów. Najlepszym przykładem jest sprawa tocząca się przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, która zakończyła się w tym roku. Łącznie odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane urazy w wyniku wypadku komunikacyjnego wyniosło 350.000 zł, podczas gdy Ubezpieczyciel dobrowolnie wypłacił naszemu klientowi li tylko kwotę 30.000 zł.

Powyższa sprawa jednoznacznie pokazuje, że warto kierować sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie do Sądu, gdyż uzyskiwane kwoty w następstwie wyroków sądowych przekraczają wielokrotnie kwoty wypłacane przez Ubezpieczycieli.