Piotrkowska 102A, 90-004 Łódź | Tomasz Jankowski +48 505 028 137 | Wojciech Płóciennik +48 600 890 972

Odszkodowania komunikacyjne

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE: SZKODA CAŁKOWITA, ZANIŻONE ODSZKODOWANIE, ZAWYŻONE KOSZTORYSY NAPRAWY

Wypadki drogowe zdarzają się codziennie, jednak często nie z naszej winy. Co wtedy możemy zrobić? Miałeś wypadek? Ubezpieczyciel zaniżył należne Ci odszkodowanie?

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. W/w obowiązek nakłada ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. Główną przesłanką do wprowadzenia obowiązku ubezpieczeń jest ogromna ilość wypadków, jaka zdarzy się każdego dnia oraz możliwość dochodzenia przez osoby poszkodowane rekompensaty za poniesioną szkodę z OC sprawy.

Wielu kierowców decyduje się dodatkowo na dobrowolne ubezpieczenie AC, które obejmuje odszkodowanie za uszkodzenie/zniszczenie pojazdu z własnej winy.

Co w sytuacji kiedy sprawca wypadku nie ma aktualnego ubezpieczenie OC albo zbiegł z miejsca wypadku i nie udało się go ustalić? Czy można wówczas liczyć na odszkodowanie?

Tak, w takiej sytuacji odszkodowanie wypłaci UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

 

Czy wiesz, że prawie 80 % odszkodowań drogowych jest zaniżanych.

Procedura likwidacji szkody opiera się na oszacowaniu trzech wartości:

- wartości pojazdu sprzed szkody,

- wartości pojazdu po szkodzie,

- kosztów naprawy.

Firmy ubezpieczeniowe bardzo często przyjmują, że nastąpiła szkoda całkowita, co skutkuje sporządzeniem zaniżonej wartości samochodu i zawyżonego kosztorysu naprawy.

 

Szkoda całkowita w przypadku OC i AC jest inaczej rozumiana.

Należy pamiętać, że szkoda całkowita przy OC występuje tylko wtedy, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

Jednoznaczne stanowisko w przedmiocie interpretacji pojęcia szkody całkowitej zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/05) wydanym na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 6 lipca 2005 r. W przedmiotowym wniosku zawarto następujące pytanie: Czy na podstawie przepisu art. 363 § 1 k.c. za nadmierne trudności lub koszty przywrócenia stanu poprzedniego można uznać koszt naprawy uszkodzonego pojazdu, który nie jest równy lub nie przekracza 100% jego wartości sprzed szkody. W uzasadnieniu do postanowienia Sąd Najwyższy wskazał, iż „W obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym OC ma zastosowanie zasada pełnego odszkodowania wyrażona w art. 361 § 2 k.c., a ubezpieczyciel z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej wypłaca poszkodowanemu świadczenie pieniężne w granicach odpowiedzialności sprawczej posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego (art. 822 § 1 k.c.). Suma pieniężna wypłacona przez zakład ubezpieczeń nie może być jednak wyższa od poniesionej szkody (art. 824 1 § 1 k.c.) i przede wszystkim na tym tle zachodzi potrzeba oceny, czy koszt restytucji jest dla zobowiązanego nadmierny (art. 363 § 1 zdanie drugie k.c.). Przyjmuje się, że nieopłacalność naprawy, będąca przesłanką wystąpienia tzw. szkody całkowitej, ma miejsce wówczas, gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku. Stan majątku poszkodowanego, niezakłócony zdarzeniem ubezpieczeniowym, wyznacza bowiem rozmiar należnego odszkodowania". Ponadto w dalszej części uzasadnienia Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, iż w kwestii tzw. szkody całkowitej występuje jednolite stanowisko judykatury: „Za utrwalony należy zatem uznać pogląd, że koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, nieprzewyższający jego wartości sprzed wypadku, nie jest nadmierny w rozumieniu art. 363 § 1 k.c."

W przypadku AC o szkodzę całkowitej decyduje sam ubezpieczyciel, stąd też jeżeli całkowity koszt naprawy pojazdu przekracza określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia wartość pojazdu, ubezpieczyciel przyjmuje, iż mamy do czynienia ze szkodą całkowitą. Wartość bywa zróżnicowana, w zależności od konkretnej firmy ubezpieczeniowej, zazwyczaj jednak wynosi 60 % - 70 % wartości pojazdu na dzień szkody.

Pamiętaj, że wycena szkoda i propozycja jej rozliczenia przez Ubezpieczyciela nie ma charakteru ostatecznego. W każdej sytuacji można kwestionować wycenę przyjętą przez ubezpieczyciela, a także zasady dokonania tej wyceny. Nie trzeba zgadzać się z wysokością odszkodowania zaproponowaną przez Ubezpieczyciela. Jeżeli uważasz, że Ubezpieczyciel próbuje zaniżyć Twoje odszkodowanie, warto skonsultować to z prawnikiem. Gwarantujemy, że uzyskamy dla Ciebie wyższe odszkodowanie.