Piotrkowska 102A, 90-004 Łódź | Tomasz Jankowski +48 505 028 137 | Wojciech Płóciennik +48 600 890 972

Odszkodowania

Problem odszkodowań dotyczy każdego z nas, ubezpieczyciele wypłacają nam kwoty, które nie zaspokajają w pełni doznanych przez nas szkód. Nasza kancelaria wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podejmuje skuteczne działania mające na celu uzyskanie przez Państwa stosownych odszkodowań. Pracujący dla naszej kancelarii radcowie prawni i adwokaci prowadzą sprawy na etapie przedsądowym jak również reprezentują poszkodowanych na etapie postępowania sądowego.

Zgłoś się do nas, a pomożemy Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

 

USZKODZENIA CIAŁA W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I INNYCH

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, niezależnie od tego czy była kierującym,  pasażerem pojazdu, rowerzystą, czy też pieszym może domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

Czego można żądać ?

1. ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA DOZNANY BÓL I CIERPIENIE

2. ODSZKODOWANIA ZA KOSZTY LECZENIA,:

3. ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU KONIECZNEJ OPIEKI

4. ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRACONEGO DOCHODU

5. RENTY Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH POTRZEB

6. RENTY Z TYTUŁU CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ

 

ODSZKODOWANIE ZA POŚLIZGNIĘCIE SIĘ/ POTKNIĘCIE/ UPADEK NA CHODNIKU

Kto poniesie odpowiedzialność za nieodśnieżony chodnik?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych do zarządcy drogi należy w szczególności: utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego.

Ponadto zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. do obowiązków właściciela nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

Poszkodowani na skutek wypadku związanego z zaniedbaniami po stronie podmiotów zobowiązanych mogą dochodzić następujących świadczeń:

1. ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA DOZNANY BÓL I CIERPIENIE

2. ODSZKODOWANIA ZA KOSZTY LECZENIA,:

3. ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU KONIECZNEJ OPIEKI

4. ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRACONEGO DOCHODU

5. RENTY Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH POTRZEB

6. RENTY Z TYTUŁU CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI DO PRACY ZAROBKOWEJ

 

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE: SZKODA CAŁKOWITA, ZANIŻONE ODSZKODOWANIE, ZAWYŻONE KOSZTORYSY NAPRAWY

 

Wypadki drogowe zdarzają się codziennie, jednak często nie z naszej winy. Co wtedy możemy zrobić? Miałeś wypadek? Ubezpieczyciel zaniżył należne Ci odszkodowanie?

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. W/w obowiązek nakłada ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. Główną przesłanką do wprowadzenia obowiązku ubezpieczeń jest ogromna ilość wypadków, jaka zdarzy się każdego dnia oraz możliwość dochodzenia przez osoby poszkodowane rekompensaty za poniesioną szkodę z OC sprawy.

Wielu kierowców decyduje się dodatkowo na dobrowolne ubezpieczenie AC, które obejmuje odszkodowanie za uszkodzenie/zniszczenie pojazdu z własnej winy.

 

ODSZKODOWANIE ZA WYWŁASZCZENIE

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu dotychczasowego właściciela przysługującego mu prawa własności. Ustalenie i wypłata odszkodowania następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz szeregu innych szczególnych ustaw dotyczących budowy dróg, autostrad i innych budowli pożytku publicznego.

Wywłaszczenie może nastąpić na rzecz Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Z wywłaszczeniem wiąże się konieczność wypłaty słusznego odszkodowania na rzecz dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Odszkodowanie powinno w pełni rekompensować wartość odebranych praw rzeczowych przysługujących do nieruchomości.

Niejednokrotnie zdarza się, że kwota odszkodowania jest zaniżona i nie odpowiada wartości nieruchomości. Co wtedy?

Możemy kwestionować sporządzony operat szacunkowy i dochodzić wyższej kwoty. Pamiętajmy decyzja ustalającą wysokość odszkodowania nie jest ostateczna. Może ona zostać wzruszona zarówno w toku postępowania administracyjnego, jak również sądowo-administracyjnego.

Odrębnym problemem, z którym często spotykamy się w praktyce zawodowej jest problem tzw. „resztówek”, tzn. nieruchomości, które powstają po podziale nieruchomości w następstwie dokonanego wywłaszczenia. W przeważających przypadkach nieruchomości te nie mogą być wykorzystywane na dotychczasowe cele, a mimo to Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego nie chcą dokonać ich wykupu. W tym zakresie również przysługuje stosowne roszczenie do sądu w następstwie którego uprawniony może żądać wykupu nieruchomości za stosownym odszkodowaniem.

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT

Wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od długości lotu.
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 z dnia 11 lutego 2004 r. uprawnia do wnioskowania o odszkodowani za opóźniony lot do 600 euro.

Odpowiedzialność przewoźnika nie zależy od wykazania przez pasażera poniesienia szkody ani od winy lub bezprawności przewoźnika. Możesz uzyskać od 250 EURO do 600 EURO w zależności od długości lotu .

Nasza kancelaria oferuje również pomoc prawną w:

  • dochodzeniu odszkodowań za szkody spowodowane wypadkami przy pracy, błędami w sztuce lekarskiej,
  • dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci osoby bliskiej,
  • dochodzeniu odszkodowań za pozostałe szkody z tytułu odpowiedzialności deliktowej (m.in. zalania, pożary, kradzieże),
  • uzyskaniu dodatkowych kwot odszkodowania za wywłaszczenie i przejęcie nieruchomości, oraz pomoc w dochodzeniu zwrotu nieruchomości niewykorzystanych na cele publiczne,
  • dochodzeniu odszkodowań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów i innych zobowiązań.