Piotrkowska 102A, 90-004 Łódź | Tomasz Jankowski +48 505 028 137 | Wojciech Płóciennik +48 600 890 972

Obszary działalności

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu:

 1. prawa cywilnego:
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (szkody osobowe i rzeczowe związane z wypadkami komunikacyjnymi),
  • sprawy odszkodowań za wywłaszczenia i przejęcia nieruchomości,
  • sprawy o eksmisję, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,
  • roszczenia regresowe z tytułu odpowiedzialności solidarnej,
  • doradztwo w zakresie zawieranych umów,
  • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
 2. prawa bankowego:
  • sprawy związane z dochodzeniem składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW)
  • waloryzacja kredytów
 3. prawa karnego:
  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych,
  • obrona w sprawach karnych i o wykroczenia,
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 4. prawa rodzinnego:
  • postępowania rozwodowe,
  • postępowania alimentacyjne,
  • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • podział majątku dorobkowego małżonków,
 5. prawa i postępowania administracyjnego:
  • odwołania i skargi na rozstrzygnięcia organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego,
  • reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi,
 6. prawa budowlanego:
  • kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych liniowych i kubaturowych w tym realizowanych na podstawie procedur FIDIC,
  • obsługa w zakresie organizacji procesu budowlanego,
  • przygotowanie umów o roboty budowlane, umów podwykonawczych, 
  • prawo budowlane - porady prawne
  • pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń (ustalenie warunków zabudowy, pozwolenie na budowę, sprawy dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego),
 7. prawa zamówień publicznych:
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
  • pomoc prawna przy przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
  • sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • opiniowane czynności zamawiającego podejmowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 8. prawa spółek handlowych:
  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
  • sporządzanie i analizowanie umów,
  • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowywanie dokumentów w postępowaniu rejestrowym,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów założycielskich, umów, statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
  • obsługa prawna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, zmiana wysokości kapitału zakładowego,
  • obsługa prawna organów statutowych, w tym przygotowanie projektów, uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • przygotowanie dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy/wspólników,
 9. prawa upadłościowego i naprawczego: 
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • zgłoszenia wierzytelności,
  • reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych,
  • reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym.